Polityka prywatności

INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego www.inprox.pl.

ADMINISTRATOR DANYCH

Inprox Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Narwicka 2G
80-557 Gdańsk
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000466649, posiadająca NIP: 583 316 05 81 i REGON: 221911495, o kapitale zakładowym wynoszącym 10.000,00 zł. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z nami również mailowo pod adresem: biuro@inprox.pl

CEL POZYSKIWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH

Inprox sp. z o.o. to firma oferująca kompleksowe rozwiązania w branży IT. Realizując swoje funkcje biznesowe przetwarzane są dane osobowe w celu zawarcia i wykonania umowy z klientem lub kontrahentem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); Czas przetwarzania danych Przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 5 lat.

ODBIORCY DANYCH

W związku z bieżącą operacyjnością Inprox sp. zoo może w szczególnych okolicznościach ujawniać Państwa dane następującym organizacjom: - organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, - adwokatom i radcom prawnym w zakresie usług konsultingowych - podmiotom audytującym naszą działalność

UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH I DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

Wszyscy Klienci Inprox sp. z o.o mają prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych,
• sprostowania swoich danych osobowych,
• usunięcia swoich danych osobowych,
• ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
• przenoszenia swoich danych osobowych.


Jednocześnie informujemy, iż Klientom obsługiwanym przez Inprox sp. z o.o. przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Dane mogą być przetwarzane na terenie Unii Europejskiej, z uwagi na wykorzystywane rozwiązania teleinformatyczne posiadającego serwery poza terenem Polski.

Loading carousel...